Profil

Pædagogiske principper

 

 

Skolens værdigrundlag bygger på:

 

 • åbenhed
 • tillid
 • respekt for forskellighed
 • nærvær
 • engagement
 • positiv omgangsform
 • medansvar

Handler elever, skolens personale og forældrene ud fra ovenstående giver det grobund for harmoniske mennesker.

 

 

 

 

 

De enkelte fag

Skolens obligatoriske fag:

Læs mere her: https://uvm.dk/folkeskolen/fag-timetal-og-overgange/fag-emner-og-tvaergaaende-temaer/folkeskolens-fag

 

Valgfag og anden frivillig undervisning:

 • Hjemkundskab

 • Håndarbejde

 • Cafe/trivsel

 • Musik/band

 • Medie/IT

 • Sport

 • Billedkunst

 • Elektronik/fysik for sjov

 

Særlige undervisningstilbud:

 • Tidlig læseindsats

 • MPU i bhkl

 • Læsekursus fra 3. årg

 • Specialundervisning

 • Projekttimer på 8.årgang

 • Praktisk/musiske indslag

 • Entreprenørskab i skolen/Innovation

Evaluering af kvalitet

Skolen arbejder bl.a. med følgende evalueringsmetoder

 • Logbog og portfolio
 • Læse-& stavetest
 • Nationale test
 • Samtale
 • Trivselsundersøgelser

 

Skolens indsatsområder

Arbejdet omkring KRAP (Kognitiv, Resursefokuseret og Anerkendende Pædagogik) er under stadig udvikling.

 

 

Tidligere indsatsområder:

 • KRAP
 • Kommunenes Vision 2008 vedrørende rummelighed.
 • Udviklingsprojekt i indskolingen, hvor pædagogerne indgår i undervisningen.
 • Uddannelse af 2 AKT lærere.
 • Studiekredse i Klare mål og trinmål sammensat efter fag.
 • Logbog og portfolio med udgangspunkt i rummelighed.
 • Trivsel med udgangspunkt i spilleregler og mobning.
 • Forberedelser til en afdelingsopdelt skole.
 • 7. årgangs udveksling med Mallorca / Den internationale dimension.

Skolens dagligdag og faste aktiviteter

En normal skoledags forløb:

De første 20 min. har eleverne læsebånd.

Derefter er dagen lektionsopdelt med pause efter hver lektion.

 

Evt. faste, tilbagevendende begivenheder:

For at give plads til fordybelse er 4 uger omdannet til "tværsuger" med temaer eller fagdage.

 

Af særlige arrangementer kan nævnes:

 • Idrætsdag
 • Motionsdag
 • Teatertur
 • Juleværksteder og julefodbold
 • Skolefest for 0. - 3. årg. & 4. - 6. årg.
 • Hyttetur for 2. - 4. årg.
 • Rystesammentur for 7. årg.
 • Udveksling med Mallorca i 7. årg.
 • Studietur for 9.årg.

Dertil kommer arrangementer i samarbejde med læringscentret, UU og SSP.

Eventuelle særlige undervisningstilbud

 • Tidlig læseindsats
 • Fokus på AKT (Adfærd, Kontakt & Trivsel)
 • Læsekursus fra 3. årg.
 • Specialundervisning

 

Skolens regler og normer for elevernes opførsel

SAMVÆRSREGLER:

 • Du skal medvirke til, at vi alle kan have det godt.
 • Du skal møde til tiden til alle timer.
 • Lokalet skal efterlades opryddet.
 • Stolene skal sættes op.

Hovedvejen krydses ved fodgængerfeltet ved ”gamle” ABC.

 

 

Cykler og knallerter anbringes på de anviste områder.
Skal overbygningseleverne i byen i middagspausen er det gående.
Ingen må forlade skolen i de øvrige frikvarterer.
 

Ophold i klasselokalet i frikvarteret er tilladt for elever med rolig adfærd.

 

Der må ikke ryges på skolens område.

 

Regnbuens legeområde må bruges til kl. 11.55.